ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

۱

حمیدرضا هاشمی

مدیر فناوری اطلاعات

۳۳۱۹۱۱۳۷

۲

ابراهیم کاویانی

رئیس گروه فناوری اطلاعات

۳۳۱۹۱۲۴۵

۳

عباس رضایی

کارشناس شبکه دولت

۳۳۱۹۱۲۰۴

۴

خدیجه بهزادیان

کارشناس فناوری اطلاعات 

۳۳۱۹۱۱۹۶

۵

طیبه ندری

کارشناس فناوری اطلاعات

۳۳۱۹۱۲۸۱

۶

ابراهیم بیرانوند

رضایاراحمدی

میلاد دهقان پور

کارشناسان پشتیبانی شبکه

۳۳۱۹۱۱۵۷

۷

مهدی آرین فر

کارشناس پشتیبانی شبکه 

معاونت عمران

۳۳۲۴۴۷۰۸